מוקד מכירות מטרו 9930*

תקנון למדיניות מכירת כלים במטרו טרייד

 

 

תקנון למדיניות מכירת כלים במטרו טרייד
רכישת המוצר עפ"י תקנון זה (כהגדרתו להלן) כפופה לתנאי תקנון זה, ומהווה קבלה והסכמה של תנאיו.

1. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
1.1 החברה – חברת מטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ ח.פ. 510892490 ו/או סופר מוטור שיווק (1992) בע"מ ח.פ. 511660292 (להלן: "החברה") .
1.2 המוצר – רכישת קטנוע או אופנוע משומש מסניף החברה "מטרו טרייד" הממוקם ברחוב הרצל 99 בתל אביב (להלן: "הסניף").
1.3 מדיניות רכישת המוצר – פריסת תשלומים באופן כפי שיוסבר להלן בתקנון זה ומתן הטבה המוענקים ברכישת המוצר מאת החברה , כמפורט בתקנות זה .

2. פרשנות
2.1 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
2.2  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המדיניות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
3. תוקף המדיניות
3.1 החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את המדיניות בכל עת ללא כל תביעה או טענה מצד הלקוחות.
3.2  הזכאות הינה ללקוחות שרכשו את המוצר בסניף מטרו טרייד בלבד.
3.3  ט.ל.ח
4. מדיניות רכישת המוצר
לרוכשי המוצר בסניף החברה תינתן אחריות למנוע וגיר בלבד ל-1,000 הק"מ הראשונים או חודש לאחר הקניה - המוקדם מביניהם, אלא אם צוין אחרת על-גבי טופס ההזמנה.
אופן התשלום- ניתן לרכוש את האופנוע או הקטנוע באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
4.1 מימון שיאושר ע"י חברת המימון מולה תעבוד מטרו במועד רכישת המוצר ואך ורק בכפוף לאישורה ועד -60 תשלומים.
4.2 כרטיס אשראי – ניתן לפרוס עד 36 תשלומים.
4.2.1  בחלוקה של 12 תשלומים ייהנה הלקוח מתשלום ללא ריבית.
4.2.2 בחלוקה של 24 תשלומים תתווסף עמלת עסקת תשלומים בגובה 5% ממחיר הכלי.
4.2.3 בחלוקה של 36 תשלומים תתווסף עמלת עסקת תשלומים בגובה 10% ממחיר הכלי.
4.3 שיקים – התשלום בכפוף לבדיקת ואישור חברת ERN – ללקוח תינתן האפשרות עפ"י האישור כאמור לפרוס את התשלום עד 24 תשלומים, כאשר ארבעת התשלומים הראשונים ישולמו ללא עמלת עסקת תשלומים ועל כל שיק נוסף ישלם הלקוח עמלת עסקת תשלומים בגובה 1% ממחיר הכלי.
5. שינוי/ביטול מוצרים בהזמנה:
היה והלקוח יבטל את עסקת רכישת המוצר ו/או ישנה לדגם אחר הרי שאין הוא זכאי להנות מתנאי העסקה כפי שזו אושרה לו.
6. כללי

7.1  החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע רכישת המוצר ממי שנמנעה האפשרות לפריסת התשלומים ומימוש ההטבה.

7.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת ההטבה, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את הענקת ההטבה.
7.3 החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את המדיניות בכל עת ללא כל תביעה או טענה מצד המשתתפים.

7.4 החברה רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

7.5 אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.

7.6 אין כפל מבצעים, למעט המדיניות כפי שפורטה לעיל.

7.7 כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הרוכשים את המוצר ויהיו על חשבונם ועל אחריותם בלבד. החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הרוכשים ו/או ניכוי מס במקור.

7.8  התנאים המפורטים בתקנון הינם בנוסף לתנאי השימוש הכלליים המפורטים באתר החברה ("תקנון ותנאי שימוש") ומימושם הינו בכפוף לתנאי השימוש.

7.9 לכל שאלה ו/או הבהרה בקשר עם מדיניות רכישת המוצר כאמור, ניתן לפנות לכתובת דואר האלקטרוני שלהלן:
metro@metro.co.il  .