מוקד מכירות מטרו 9930*
קטנועים אופנועים ורכבים תפעוליים למכירה במטרו

טיפים

הטיפ החודשי של אודי דגן -דו"ח שמאי

דו"ח שמאי
תביעת ביטוח משולמת ע"פ דו"ח שמאי! להלן זכויותיכם בנושא:
בחירת שמאי – עליך לבחור בשמאי לשם הערכת הנזק שנגרם לרכבך.
 מומלץ לבחור ב"שמאי חוץ" מתוך רשימה רחבה של שמאים המהווים את רשימת שמאי חוץ שנקבעה ע"י חברת הביטוח. השומה שתתקבל תהיה השומה הקובעת על פיה חברת הביטוח תפצה את בעל הפוליסה. אם תודיע לחברת הביטוח שאין לך העדפה לקבל שירות משמאי מסוים, החברה תבחר עבורך באופן אקראי שמאי מתוך רשימת שמאי חוץ. חברת הביטוח תעביר לך באופן מיידי את פרטי שמאי החוץ שנבחר, לרבות הפרטים הנדרשים לשם התקשורת עימו. הינך רשאי לבחור על פי רצונך בשמאי אחר – שמאי שאינו מופיע ברשימת שמאי חוץ של חברת הביטוח. אם בחרת בשמאי אחר, השומה לא תהיה בהכרח השומה הקובעת. כמו כן, חברת הביטוח רשאית להתנות את בחירת השמאי האחר בכך שתאפשר לשמאי מטעמה לבדוק את הרכב טרם תיקונו (חברת הביטוח תוכל לשלוח שמאי מטעמה לבדיקת הרכב לא יאוחר מיום עבודה אחד ממועד קבלת הצעת התיקון של השמאי האחר שבחרת).
קבלת מסמכים מחברת הביטוח – חברת הביטוח חייבת להעביר לך, טרם תיקון כלי הרכב את כל הצעות התיקון שנמצאות בידיה, את השומה סמוך להשלמתה וכל מסמך אחר אשר הועבר אליה הקשור לעניין. השומה צריכה לכלול גילוי בתחומים שונים, בין היתר פירוט לגבי הנזק שנגרם לכלי הרכב, החלפים הנדרשים לתיקונו ומחירם, אופן חישוב ירידת ערך הכלי ועוד.
הערות טכניות – לאחר מסירת הצעת התיקון, אתה או חברת הביטוח רשאים להעלות בפני שמאי חוץ הערה בעניין טכני בלבד הנוגע להצעת התיקון ואשר אין בה השפעה כלשהי על שיקול דעתו המקצועי של השמאי. אם מצא השמאי כי יש בסיס להערה שהועלתה, הוא יפרט את ההערה ויעדכן בכתב את הצעת התיקון. על השמאי למסור לך, לחברת הביטוח ולמוסך גם את הצעת התיקון המעודכנת, בצירוף הסבר לגבי ההבדלים בין הצעת התיקון המעודכנת להצעת התיקון הקודמת. כל הערה על הצעת התיקון שאינה הערה טכנית יכולה להיות מועלית על ידך או על ידי חברת הביטוח, רק במסגרת מנגנון הערעור על הצעת התיקון.
ערעור – במקרה של מחלוקת על הערכת שמאי, הנך רשאי, וכך גם חברת הביטוח, לערער על הצעת התיקון או השומה.


בברכת נסיעה זהירה,
אלון סנדיק
מ.מכירות "אודי דגן סוכנות סוכנות ביטוח בע"מ  המדור מזמין את הרוכבים לשתף את כולנו  בסיפור אישי ומעניין בנושא ביטוח.
למתן יעוץ ותשובות  לשאלות ניתן לפנות לחב' "אודי דגן סוכנות לבטוח"
טל' 03-6181111   פקס  03-6163850  מייל : Info@udidagan.co.il  
כתובת אתר : www.udidagan.co.il

הטיפ החודשי של אודי דגן -"חידוש אוטומטי" של פוליסת ביטוח

"חידוש אוטומטי" של פוליסת ביטוח
1. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981 )להלן: "החוק"( - אינו מכיר ב"חידוש אוטומטי" של חוזה ביטוח.
2. ההוראות הרלוונטיות לעניין זה קבועות בסעיף 9 לחוק:
באין הסכם אחר, מתחילה תקופת הביטוח עם כריתת החוזה והיא מסתיימת בחצות הלילה שבסוף יומה האחרון )בדרך כלל ביום האחרון של חודש סיום הפוליסה(. הוסכם על תקופת הביטוח והציע המבוטח למבטח בכתב, לא יאוחר מ 30- ימים לפני תום התקופה, להאריך את הביטוח לתקופה שנקב בהצעתו, רואים את המבטח כמסכים להארכה אם לא הודיע למבוטח
בכתב, תוך 15 ימים ממסירת ההצעה על סירובו. הותנה שבתום התקופה המוסכמת יוארך הביטוח מאליו - יוארך הביטוח מדי פעם לתקופה שאורכה זהה לזה של תקופת הביטוח המוסכמת. לא הוסכם על תקופת הביטוח, רשאי כל צד לבטלו בכל עת בהודעה בכתב לצד השני: המבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
3. החוק מטיל את האחריות הבלעדית על נסיעה עם ביטוח בתוקף על המבוטח! אין שום אחריות חוקית שחלה על המבטח לאזכר את המבוטח. היו ערים למועד פקיעת הביטוח של כלי הרכב שלכם, מפני שיש חברות\סוכנים שלא מודיעים לכם על מועד פקיעת הביטוח שלכם בזמן ומחדשים לשנה נוספת ללא קבלת הסכמה מכם. זאת ועוד, מבלי להידרש בפרוט להוראות המפקח על הבנקים בבנק ישראל, נציין כי העובדה שמבוטח חתם על הוראת קבע לטובת המבטחת בשנה בה ביטח באמצעותה את רכושו בחוזה ביטוח, אינה מקנה לחברת הביטוח זכות להפעיל הוראה זו באופן אוטומטי ללא קבלת הסכמת המבוטח לכך, בכל "חידוש אוטומטי" של חוזה הביטוח. רוב החברות והסוכנים שפועלים כך, מחדשים רק את ביטוח הרכוש ולא את בטוח החובה כך שהבעיה גדולה כפליים כי בעצם מבחינת החוק אתם לא מכוסים.

בברכה, אלון סנדיק,
מנהל מכירות - אודי דגן סוכנות ביטוח בע"מ

הטיפ החודשי של אודי דגן -ביטוח תאונות אישיות- גם לרוכבים על אופנועים

רוכבים יקרים לעוסקים בפעילות ספורטיבית או אתגרית, לרוכבי אופני הרים בשטח, אופני כביש, אופניים לעיר ואופניים חשמליים, או לסתם טיילי שטח ואף לצועדים על מדרכות העיר, יש את התחושה שהם "מסודרים" ביטוחית, אם חלילה תתרחש תאונה. ובכן, טעות בידם. במרבית המקרים, כאשר תתרחש תאונה, הם לא יהיו מבוטחים, ולמעט הטיפול הרפואי, שאר הנזקים יתגלגלו לפתחם. הרשו לי להציג את פוליסת תאונות אישיות, המאפשרת ראש שקט.הפוליסה נותנת פתרון ופיצוי כספי במקרים הבאים:-אשפוז מתאונה -נכות מתאונה -מוות מתאונה -כוויות מתאונה -סיעוד מתאונה -שברים מתאונה פוליסת תאונות אישיות היא פוליסה מיוחדת שהוגדרה בעיקר לרוכבי אופנועים, לרוכבי אופניים ולאנשים העוסקים בספורט הכולל סיכונים. לפוליסה כמה נקודות מיוחדות ובלעדיות.-פוליסת תאונות אישיות מקנה לכם אפשרות לקבל פיצוי תוך 30 יום בהגשת אישורים רפואיים בלבד – ללא תביעת עו"ד! -הפוליסה אינה נוגדת פוליסות אחרות בשוק, כגון ביטוח לאומי, ביטוח חובה, ביטוח מנהלים, פנסיה וכו', אלא באה בנוסף. בדרך כלל פיצוי הראשון שתקבלו יהיה מפוליסת תאונות אישיות )תוך 30 יום מיום האירוע(.-הפוליסה מכסה רכיבה על אופניים ופעילות ספורט אתגרי. -הפוליסה מתאימה כמעט לכל הגילאים )21-80, כשהמחיר בהתאמה(. -הפוליסה חודשית ללא שום התחייבות, בעלות ממוצעת של 50 שקלים לחודש. אז חברים דאגו לעצמכם כדי שבאמת תוכלו להמשיך בחיים עם ראש שקט והרגשה בטוחה.

בברכת נסיעה זהירה,

אלון סנדיק, מנהל מכירות -

אודי דגן סוכנות ביטוח בע"מ

הטיפ החודשי של אודי דגן -דו"ח שמא

תביעת ביטוח משולמת ע"פ דו"ח שמאי! להלן זכויותיכם בנושא:
בחירת שמאי - עליך לבחור בשמאי לשם הערכת הנזק שנגרם לרכבך.
מומלץ לבחור ב"שמאי חוץ" מתוך רשימה רחבה של שמאים המהווים את רשימת שמאי חוץ שנקבעה ע"י חברת הביטוח. השומה שתתקבל תהיה השומה הקובעת על פיה חברת הביטוח תפצה את בעל הפוליסה. אם תודיע לחברת הביטוח שאין לך העדפה לקבל שירות משמאי מסוים, החברה תבחר עבורך באופן אקראי שמאי מתוך רשימת שמאי חוץ. חברת הביטוח תעביר
לך באופן מיידי את פרטי שמאי החוץ שנבחר, לרבות הפרטים הנדרשים לשם התקשורת עימו. הינך רשאי לבחור על פי רצונך בשמאי אחר – שמאי שאינו מופיע ברשימת שמאי חוץ של חברת הביטוח. אם בחרת בשמאי אחר, השומה לא תהיה בהכרח השומה הקובעת. כמו כן, חברת הביטוח רשאית להתנות את בחירת השמאי האחר בכך שתאפשר לשמאי מטעמה לבדוק את
הרכב טרם תיקונו )חברת הביטוח תוכל לשלוח שמאי מטעמה לבדיקת הרכב לא יאוחר מיום עבודה אחד ממועד קבלת הצעת התיקון של השמאי האחר שבחרת(. קבלת מסמכים מחברת הביטוח - חברת הביטוח חייבת להעביר לך, טרם תיקון כלי הרכב את כל הצעות התיקון שנמצאות
בידיה, את השומה סמוך להשלמתה וכל מסמך אחר אשר הועבר אליה הקשור לעניין. השומה צריכה לכלול גילוי בתחומים שונים, בין היתר פירוט לגבי הנזק שנגרם לכלי הרכב, החלפים הנדרשים לתיקונו ומחירם, אופן חישוב ירידת ערך הכלי ועוד. הערות טכניות - לאחר מסירת הצעת התיקון, אתה או חברת הביטוח רשאים להעלות בפני שמאי חוץ הערה בעניין טכני בלבד הנוגע להצעת התיקון ואשר אין בה השפעה כלשהי על שיקול דעתו המקצועי של השמאי. אם מצא השמאי כי יש בסיס להערה שהועלתה, הוא יפרט את ההערה ויעדכן בכתב את הצעת התיקון. על השמאי למסור לך, לחברת הביטוח ולמוסך גם את הצעת התיקון המעודכנת, בצירוף הסבר לגבי ההבדלים בין הצעת התיקון המעודכנת להצעת התיקון הקודמת. כל הערה על הצעת התיקון שאינה הערה טכנית יכולה להיות מועלית על ידך או על ידי חברת הביטוח, רק במסגרת מנגנון הערעור על הצעת התיקון.
ערעור - במקרה של מחלוקת על הערכת שמאי, הנך רשאי, וכך גם חברת הביטוח, לערער על הצעת התיקון או השומה.

בברכת נסיעה זהירה,

אלון סנדיק,
מנהל מכירות - אודי דגן סוכנות ביטוח בע"מ

הטיפ החודשי של אודי דגן -ביטוח חובה עם השתתפות

ביטוח חובה עם השתתפות - איך בכל זאת נשלם פחות בביטוח חובה?
רוכבים יקרים, בשנה וחצי האחרונות נפתחה בפנינו האופציה להוזיל באופן משמעותי את פוליסת ביטוח החובה: השתתפות עצמית לסעיף הפיצויים בפוליסה. אופציה זו מעניקה לכם הנחה של בין 20% ל– 30% בביטוח החובה עם התניה של השתתפות עצמית של עד 25,000 ש"ח בסעיף כאב וסבל ו 7- ימי השתכרות. רוכבי האופנועים שמסתכלים על עצמם בראי ואומרים "אני עושה ביטוח רק למקרה של נזק משמעותי בעקבות תאונת דרכים )לא עלינו( עם הוצאות רפואיות ו\או אובדן
הכנסה לתקופה ממושכת, ולא מעניין אותי כלל לתבוע על סתם החלקה שבעקבותיה השתפשף לי קצת עור כף היד וכאב לי יום יומיים הצוואר" - אתם האנשים שבאמת תביאו את השינוי המהותי בענף ביטוח האופנועים, ובזכותכם המחירים יחזרו להיות שפויים כפי שהיו לפני עשר שנים. אם תבחרו כבר היום לבטח באופציה של ביטוח חובה עם השתתפות עצמית, תשלמו הרבה הרבה פחות על ביטוח החובה שלכם כבר היום! בביטוח חובה קיימים שלושה מרכיבי פיצויים עיקריים:
1. פיצוי בגין אובדן השתכרות. מהווה את חלקו הארי של הכיסוי והוא כולל פיצוי בשל אבדן ימי עבודה בפועל ואבדן כושר השתכרות עתידי.
2. פיצוי בגין הוצאות רפואיות. כולל את כלל ההוצאות הרפואיות להן זכאי נפגע תאונות דרכים, כולל הוצאות בגין טיפול ושיקום.
3. פיצוי בגין "כאב וסבל". שזה בעצם סעיף הפיצויים בפוליסה ההשתתפות העצמית תופחת בעיקר ממרכיב הפיצוי בגין "כאב וסבל". פיצוי זה הינו בגין עגמת הנפש שנגרמה לרוכב, אולם
אין בו כל פיצוי בגין הוצאות כלשהן או הפסד כלכלי הכי חשוב! להמשיך במאבק הצודק לרפורמה הפוכה בביטוחי חובה, שתביא להוזלה משמעותית של עלות ביטוחי חובה.

בברכת נסיעה זהירה,

אלון סנדיק,
מנהל מכירות - אודי דגן סוכנות ביטוח בע"מ

הטיפ החודשי של אודי דגן -השתלות ותרופות

השתלות ותרופות רוכבים זהירים! למרות שרוב האוכלוסייה בטוחה שרוכבי האופנועים נפגעים בדרך כלל מתאונת דרכים, אז שיחשבו להם...אנחנו יודעים שזה לא נכון. אם הרוכבים נקלעים לתאונה, לרוב זה בגלל נהגי המכוניות ש"מתחשבים בנו כל כך". אבל לא על זה אני רוצה לדבר, אלא על פגיעות מסוג אחר. פגיעות כגון: צורך בהשתלת איבר פנימי ו\או בצורך מיידי להצלת חיים (לתרופה שלא כלולה בסל הבריאות. אני חייב להפנות אותכם כבר בתחילת דברי לאתר של נפגעים\חולים שזקוקים נואשות לתרומה http://www.haverim.org.ilחברים לרפואה). חברים יקרים, כולנו יודעים על האופן שבו המדינה מפקירה אותנו לגורלנו, ועל המניפולציות המתוחכמות סביב סל התרופות. הבנתי את הקונספט - אם אחלה במשהו, יזרקו אותי לכלבים. בכל זאת, אני מעדיף לגסוס לאיטי על קרטון של פריג'דר באלנבי, ובלבד שלא אדרוש לסוגיות דוגמת ביטוח בריאות, או פנסיה, או כל סוג אחר של נשורת בירוקרטית המבוצעת באופן וולנטרי. כל אלה מתויקים במוחי תחת הכותרת "דברים משעממים שאנשים זקנים עושים". את העובדה שזה מכבר אני נחשב קשיש מספיק כדי לעשות "דברים משעממים שאנשים זקנים עושים", אני מתייק בסקציה אחרת - "הדחקה לטווח ארוך". אנחנו בהחלט יכולים לכסות עצמנו נגד הקטסטרופה הזאת!!! במיוחד הצעירים שבחבורה - אתכם יקבלו לביטוח בלי בעיות ובעלות נמוכה. פנו עוד היום לסוכן הביטוח שלכם בבקשה לקבל הצעה לביטוח השתלות )ללא תלות בוועדה של ביטוח לאומי( ולכיסוי מרבי של לפחות מיליון דולר. בנוסף, תבקשו לקבל תוספת ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממשלתי. חברים, מבטיח לכם שהעלות תפתיע אתכם, כ 30- ש"ח בחודש. מהרו להצטרף לביטוח, כי בסיום דבריי אני שוב מפנה אתכם לאתר להתבונן ואולי גם לנסות לעזור.

בברכת נסיעה זהירה, אלון סנדיק, מנהל מכירות - אודי דגן סוכנות ביטוח בע"מ